Clock


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การตรวจการทำงานของตับ (LFT : Liver Function Test) ตอน2

การตรวจการทำงานของตับ

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่และมีหน้าที่ในการสร้างสารที่มี ความสำคัญต่อร่างกายเช่น สารห้ามเลือด น้ำตาล โปรตีน ภูมิคุ้มกัน และยังทำหน้าทีกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย การเจาะเลือดโดยทั่วไปต้องการดูว่าตับมีการอักเสบหรือไม ่แต่แพทย์จะสั่งตรวจการทำงานตับในกรณีตรวจร่างกายประจำปี หรือตรวจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง หรือ บวม สิ่งที่แพทย์จะตรวจได้แก่

ตรวจหาโปรตีนที่สร้างจากตับได้แก่ Total protein

โปรตีนนี้สร้างในตับ มีหลายโรคที่ทำให้ค่าโปรตีนนี้สูงหรือว่าต่ำได้แก่ โรคตับ โรคไต มะเร็ง ขาดอาหารโปรตีนที่ตรวจได้แก่

 1. Globulin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับและเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ต่อสู่กับเชื้อโรค ค่านี้ต่ำอาจจะพบได้ในหลายๆโรค นอกเหนือจากโรคตับ
 2. Albumin เป็นโปรตีนที่สร้างจากตับ หากตับเกิดเสียหายก็ไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนชนิดนี้ทำให้โปรตีนนี้ต่ำเป็น ผลให้เกิดอาการบวมที่เท้าและทั่วร่างกายค่าปกติ 3.4 - 5.4 g/dL. เราอาจจะพบว่าค่านี้ต่ำกว่าปกติในภาวะ

 • ท้องมานหรือมีน้ำในท้อง ascites
 • ถูกไฟไหม้ burns (extensive)
 • โรคไตอักเสบ glomerulonephritis
 • โรคตับ เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง liver disease ( hepatitis, cirrhosis, or hepatocellular necrosis "tissue death")
 • ลำไส้ไม่ดูดซึมอาหาร malabsorption syndromes (for example, Crohn's disease, sprue, or Whipple's disease)
 • ขาดอาหาร malnutrition
 • ไตรั่ว nephrotic syndrome
 1. Prothrombin ( factor II ) เป็นโปรตีนที่สร้างในตับทำหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัว การวัดค่าโปรตีนนี้จะวัดระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือด โดยปกติใช้เวลา 10-15 นาที หากการแข็งตัวของเลือดใช้เวลานานกว่านี้แสดงว่าตับเกิดการเสียหายหรืออาจจะ เกิดจากยาหรือขาดวิตามินเค

การตรวจ Enzyme จากตับ

ได้แก่ ALT และ AST เป็น Enzymeในตับที่ช่วยในการสร้าง aminoacid และโปรตีน หากมีการทำลายหรือการอักเสบของตับจะมีการหลั่ง enzyme ออกจากตับสู่กระแสเลือด

Alanine aminotransferase [ALT] หรือ SGPT (serum glutamate pyruvate
transaminase) เป็นโปรตีนที่พบมากในตับ และไต พบน้อยในกล้ามเนื้อ หัวใจและตับอ่อน หากตรวจพบว่าระดับ ALT สูงพบได้ในโรค ตับอักเสบ ตับแข็ง

Asparate aminotransferase [AST] หรือ SGOT (serum
glutamic-oxaloacetic transaminase) พบในตับ ไต และเนื้อเยื่ออื่น หากตรวจพบว่าระดับ AST สูงพบได้ในโรคหัวใจ โรคตับ ออกกำลังกายมากเกินไป

 • ALT และค่า ASTสูงไม่เกิน 1.5 เท่าอาจจะพบได้ในคนปกติ
 • ALT และค่า ASTอาจจะสูงขึ้นในคนอ้วนทั้งนี้เนื่องจากคนอ้วนจะมีไขมันเกาะที่ตับ เมื่อน้ำหนักลดลงค่าก็จะลดลง

โรคที่ทำให้ค่าทั้งสองสูงได้แก่

 • ไวรัสตับอักเสบ Viral hepatitis
 • ตับอักเสบจากการดื่มสุรา Excessive alcohol intake/Alcoholic liver disease
 • ตับอักเสบจากยาหรือสมุนไพร Liver inflammation from medications and certain herbs
 • ตับอักเสบจากโรคแพ้ภูมิ
 • ไขมันฟอกตับ Fatty liver
 • Inherited liver diseases
 • เนื้องอกในตับ Liver tumors
 • หัวใจวาย Heart failure

การตรวจการทำงานของตับเมื่อมีการอุดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของทางเดินน้ำด

เมื่อทางเดินน้ำดีถูกอุดกั้นบางส่วนหรือทั้งหมดจะมีการขึ้นของ enzyme ของตับเช่น

 1. Gamma Glutamic Transpeptidase เป็นโปรตีนที่พบมากในตับหากตรวจพบว่าระดับ Gamma GT สูงพบได้ในโรคตับ ดื่มสุรา นิ่วในถุงน้ำดี คนอ้วน ไขมันพอกตับ
 2. Alkaline phosphatase[ALP ] พบในกระดูก ลำไส้ ไต ตับและรก ค่า ALP จะสูงในภาวะที่ตับถูกทำลายหรือโรคกระดูก หัวใจวาย ธัยรอยด์เป็นพิษ การเตรียมตัวการเจาะเลือดแพทย์จะแนะนำให้งดอาหาร 10-12 ชั่วโมง นอกจากนั้นอาจจะจำเป็นต้องหยุดยาที่มีผลต่อ ALP ได้แก่
 • ยาปฏิชีวนะ
 • ยาแก้ปวดกลุ่ม narcotics
 • ยาลดความดันโลหิต methyldopa
 • ยาลดความดันโลหิต propranolol
 • cortisone
 • ยารักษาโรคเก๊าท์ allopurinol
 • ยาลดความซึมเศร้า tricyclic antidepressants
 • chlorpromazine
 • ยาคุมกำเนิด estrogens and progestins - oral contraceptives
 • ยาแก้อักเสบ anti-inflammatory analgesics - oral
 • ฮอร์โมนเพศชาย male hormones
 • tranquilizers
 • some antiarthritic drugs
 • ยาเบาหวาน antidiabetics - oral

ค่าปกติของ ALT 20 - 140 IU/L (international units per liter)

โรคหรือภาวะที่ทำให้ ALT สูงได้แก่

 • pregnancy
 • healing bone fracture
 • liver diseases
 • biliary obstruction
 • hepatitis
 • bone disease
 • Paget's disease
 • osteoblastic bone cancers
 • osteomalacia
 • rickets
 • skeletal disease
 • anemia
 • eukemia
 • hyroid gland infection
 • yperparathyroidism
 • hronic alcohol ingestion

โรคหรือภาวะที่ทำให้ค่า ALT ต่ำได้แก่

 • protein deficiency
 • magnesium deficiency
 • too much vitamin D or too little vitamin C
 • poor nutrition

การตรวจว่ามีดีซ่านหรือไม

โดยปกติน้ำดีของคนเรามาจากการสลายตัวของเลือดและ ผ่านกระบวนการที่ตับ และขับออกทางท่อน้ำดีการที่เกิดดีซ่านหมายถึงการที่มีการคั่งของน้ำดีทำให้ เกิดตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเหลือง การเตรียมตัวในการเจาะเลือด แพทย์จะแนะนำให้งดอาหารประมาณ 4 ชั่วโมงและให้หยุดยาบางชนิด เช่น ยาที่ทำให้ค่า Bilirubin เพิ่มได้แก่ allopurinol, anabolic steroids, some antibiotics, antimalarials, azathioprine, chlorpropamide, cholinergics, codeine, diuretics, epinephrine, meperidine, methotrexate, methyldopa, MAO inhibitors, morphine, nicotinic acid, oral contraceptives, phenothiazines, quinidine, rifampin, salicylates, steroids, sulfonamides, and theophylline. ส่วนยาที่ทำให้วัดค่า Bilirubin ได้ต่ำได้แก่ยา barbiturates, caffeine, penicillin, and high-dose salicylates

ค่าปกติ

 • direct bilirubin: 0 to 0.3 mg/dl
 • total bilirubin: 0.3 to 1.9 mg/dl

Bilirubin หรือน้ำดีแบ่งเป็นสองชนิดคือ total (or indirect) bilirubin สูงเกิดจากโรคตับและมีการแตกของเม็ดเลือดแดง HEMOLYSIS ชนิดที่สองคือ direct bilirubin test หากสูงพบได้ในโรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคตับ hemolysis

โรคที่ทำให้เกิดดีซ่านได้แก่

 • ตับอักเสบ
 • ทางเดินน้ำดีถูกอุดกั้น เช่นนิ่ว เนื้องอก
 • Other liver diseases,
 • ตับแข็ง

ค่าปกติของผลเลือด

 • Albumin: 3.4 to 5.4 g/dL
 • ALT: 5-35 IU/L
 • AST: 0-35 IU/L
 • ALP: 30-120 IU/L
 • direct bilirubin: 0 to 0.3 mg/dl
 • total bilirubin: 0.3 to 1.9 mg/dl
 • Ammonia: Normal values for this test vary widely, depending upon the laboratory performing the test, the age of the patient, and the type of specimen. For example, values are somewhat higher in arterial than in venous blood.
 • PT: 9-12 seconds.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหา